รายละเอียดการสอบโทอิค

17 กรกฎาคม 2018

Google+
Line

TOEIC คืออะไร ?

TOEIC หรือ Test of English for International Communication เป็นข้อสอบสำหรับวัดทักษะและความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ของผู้สอบ ในการทำงานและเชิงธุรกิจ (ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ไปจนถึงผู้ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี เทียบเคียงกับเจ้าของภาษา)


ข้อสอบ TOEIC จัดทำขึ้นโดยสถาบัน Educational Testing Service (ETS) ที่เมือง Princeton รัฐ New Jersey ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกว่า เป็นองค์กรชั้นนำในด้านการพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานต่าง ๆ เช่น TOEFL, GMAT, GRE, SAT เป็นต้น


 


รูปแบบการสอบ TOEIC (Listening and Reading Test)

           ปัจจุบันการสอบ TOEIC ใช้รูปแบบที่เรียกว่า Redesigned TOEIC แบ่งการสอบเป็น 2 ส่วนคือ การฟัง (Listening) และ การอ่าน (Reading) จำนวน 200 ข้อ คะแนนเต็มรวม 990 คะแนน เวลาในการทำข้อสอบคือ 2 ชั่วโมง ดังรายละเอียดต่อไปนี้


1.       การฟัง (Listening Comprehension) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 45 นาที ผู้เข้าสอบจะได้ฟังคำถาม และการสนทนาสั้นๆ เป็นภาษาอังกฤษ แล้วตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ยิน โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนย่อย ดังนี้


1.1  Part 1: Photographs 10 ข้อ 


1.2   Part 2: Question-Response 30 ข้อ 


1.3   Part 3: Conversations 30 ข้อ


1.4  Part 4: Short Talks 30 ข้อ


 


2.       การอ่าน (Reading Comprehension) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 75 นาที ผู้เข้าสอบจะต้องตอบคำถามจากสิ่งที่อ่าน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย ดังนี้


2.1  Part 5: Incomplete Sentences 40 ข้อ 


2.2   Part 6: Text Completion 12 ข้อ


2.3  Part 7: Reading Comprehension 48 ข้อ

 

Google+
Line

บทความที่เกี่ยวข้อง

คอร์สเรียน